جدا کننده مغناطیسی برای جدا کردن مواد آهن از سنگ قبل از سنگ شکن