تعداد افرادی که به آنها بستگی داردمعدن سنگ در اوگاندا